Aangesloten bij:

Shotokan Karatedo International Federation

Shotokan Karatedo International Belgian Federation

Ryu Kyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai